Ochrana osobných údajov

  Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.  Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov uvedených v Online formulári a v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov spoločnosti One Deliver Group, s.r.o. so sídlom Predmestská 1335/19, 010 01 Žilina, IČO: 50 111 604 (ďalej len One Deliver Group) na dobu 24 mesiacov od ich poskytnutia. One Deliver Group bude spracúvať osobné údaje uvedené v Online formulári za účelom ponuky pracovnej príležitosti o ktorú ste prejavili záujem.

  Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu One Deliver Group alebo emailom na info@trsczechoslovakia.com. Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení údelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

  Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný One Deliver Group informovať o ich zmene poštou na adresu One Deliver Group alebo emailom na info@trsczechoslovakia.com. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Online formulári budú poskytované užívateľským zamestnávateľom zmluvne spolupracujúcim s One Deliver Group pri dočasnom pridelení na prácu. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Online formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.

  Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od One Deliver Group vyžadovať: potvrdenie, či sú o nej spracúvané osobné údaje, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Najčastejšie otázky

 • Kedy môžem začať pracovať v zahraničí ?
  Veľká Británia

  Nástupy do práce sú pribežne po celý rok, my Vás vždy dostatočne dopredu budeme informovať o najbližších termínoch, ktoré nám zadáva Váš budúci zamestnávateľ....
Všetky otázky

Partneri